تولید هماهنگ های مرتبه بالا در اندرکنش یک لیزر با آرایه ای تناوبی از ذرات نانو

پایان نامه
پدیدآور: افسون فرهومند
استاد راهنما: ناصر سپهری جوان، دانشگاه: محقق اردبیلی، دانشکده: علوم پایه، 1394
سال انتشار : 2015